ចុះឈ្មោះឥលូវនេះហ្វីក្រេឌីត $5 ភ្លាមៗ

បន្ថែមទឹកប្រាក់120%សំរាប់សមាជិកថ្មី

ស្លតហ្គេមបន្ថែម 100% រហូតដល់ 30ដុល្លារ

ប្រាក់បន្ថែមដ៏អស្ចារ្យសំរាប់សមាជិកថ្មី រហូតដល់ 888 ដុល្លារ

ទទួលបាន 30ដុល្លារ សំរាប់ជើងឯកប៉ាការ៉ាត់!!!

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដាក់ប្រាក់ម្ដងទៀតបន្ថែម 5%

កាស៊ីណូ៖ ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញរហូតដល់ 0.8% រៀងរាល់ 2ថ្ងៃម្តង

កីឡា៖ ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញរហូតដល់ 0.38% រៀងរាល់ 2ថ្ងៃម្តង

គីណូ: ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញដ៍អស្ចារ្យ 1% រៀងរាល់៣ថ្ងៃម្តង

បន្ថែមទឹកប្រាក់ 0.25% សំរាប់ការណែនាំមិត្តភក្ត័ចូលរួមជាមួយ AFBCASH